POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

1. Informacije o trgovačkom društvu

Naziv tvrtke: VIP PROM d.o.o.
Poslovna adresa: Maksimirska cesta 32
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb)
OIB: 02771587087
MBS: 080364848
Temeljni kapital: 2.827,00 eura / 21.300,00 kuna
Član uprave/direktor: Vedran Pražić
Adresa elektroničke pošte: webshop@kupaona.hr

2. Uvodne odredbe

Zaštita osobnih podataka naših korisnika odnosno kupaca, jedno je od osnovnih načela i prioriteta društva VIP PROM d.o.o., Maksimirska cesta 32, zaštite privatnosti, kojom se između ostaloga uređuje prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka kupaca koje Društvo prikuplja u redovnom poslovanju.

Ova Politika zaštite privatnosti primjenjuje se na sve kupce, a s ciljem jasnog i transparentnog upoznavanja kupaca s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i pravima u svezi sa istim.

Politika zaštite privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost
 • ograničavanje svrhe
 • smanjenje količine podataka
 • točnost
 • ograničenje pohrane
 • cjelovitost i povjerljivost
 • pouzdanost

3. Definicije

Osobni podatak
Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka
Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ispitanik
Pojedinac (fizička osoba) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, i.e., kupac.

Voditelj obrade
znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, i.e., Društvo.

Povreda osobnih podataka
Kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Osoba koju ispitanik kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje Vaših prava na zaštitu osobnih podataka- e-mail: webshop@kupaona.hr.

4. Svrha i način prikupljanja osobnih podataka

Društvo prikuplja Vaše osobne podatke ili na temelju legitimnog interesa (e.g., nužni kolačići) ili temeljem dane privole (newsletter, marketing, anketa, slanje personaliziranih sadržaja i ostalo) ili za potrebe poštivanja zakonskih obveza Društva ili prilikom sklapanja predmetnih ugovora s Društvom, a za potrebe ispunjenja ugovornih obveze te obveza koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom interakcije s Društvom putem elektroničke pošte, telefonom, web stranice i osobno su:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • broj telefona
 • adresa
 • te svi drugi koje ste samoinicijativno dostavili.

Navedena interakcije prilikom koje se prikupljaju osobni podaci sastoji se u sljedećem:

 • kada vi kao kupac, u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, unosite svoje osobne podatke kao temelj za naručivanje proizvoda Društva, bilo da je riječ o naručivanje putem registracije ili kao gost. Osnova obrade Vaših osobnih podataka je izvršenje potonjeg ugovora odnosno poduzimanje predugovornih radnji;
 • plaćanje, u slučaju kad je odabran način plaćanja karticom, potrebno je u zadnjem koraku naručivanja putem web stranice unijeti podatke za aktivaciju procesa plaćanja putem pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica Monri Payments d.o.o., OIB: 82551932122 , pri čemu će isti u navedenu svrhu Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, podaci s kartice) pohraniti u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka, a u odnosu na koju obradu podataka se možete obratiti navedenom pružatelju;
 • kada kontaktirate korisničku službu radi informiranja ili ostvarivanja pomoći glede prava kojih ste nositelj u skladu s važećim pravnim okvirom, pri čemu poziv može biti sniman, a o čemu će te biti obaviješteni prilikom stupanja u razgovor s našim zaposlenicima koji rade u korisničkoj podršci, pri čemu je osnova ispunjenje naših obveza prema Vama, ali i važećim propisima;
 • kada jednostrano raskidate sklopljen ugovor, pri čemu je osnova ugovorna;
 • kada se prijavite na naš newsletter, radi primanja obavijesti (newsletters) o proizvodima i uslugama kako bi se poboljšalo vaše korisničko iskustvo, pri čemu je osnova privola;
 • kada date posebnu privolu u pojedinu svrhu ili više svrha, poput marketinške, slanje personaliziranog sadržaja, anketiranje i slično prema sadržaju same privole;
 • kada ostvarujete prava po osnovi odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke ili iz komercijalnog jamstva (ako je primjenjivo), pri čemu je osnova obrade ugovorna.

Također, putem kolačića na našoj web stranici ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • internetski preglednik kojeg koristite.

5. Primatelji osobnih podataka

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s drugim stranama (primateljima) u niže navedenim slučajevima i situacijama te kada to pozitivni propisi zahtijevaju:

 • pružateljima usluga distribucije robe prilikom realizacije sklopljenog ugovora o kupoprodaji te dostave kupljenog proizvoda (moguće je da će dostavna služba zatražiti osobni dokument za potrebe provjere identiteta osobe koje preuzima proizvod).
 • pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju ostvarivanja prava kupca u smislu materijalnih nedostataka, komercijalnog jamstva ili kada to nije obuhvaćeno istima, a za potrebe izvođenja potrebnih radova za otklanjanje nedostatka ili traženi popravak od strane ovlaštenog servisa.
 • Monri Payments d.o.o., OIB: 82551932122 kao pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija prilikom kupnje proizvoda na daljinu.
 • nadležnim revizijskim tijelima u odnosu na zakonske konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva, kao zakonske i ugovorne obveze Društva.

6. Prava ispitanika (kupaca)

(i) Pristup Vašim osobnim podacima

Imate pravo dobiti potvrdu o tome je li se obrađuju Vaši osobni podaci, o kojoj kategoriji osobnih podataka je riječ, u koju svrhu, primatelje odnosno tijela s kojim eventualno dijelimo Vaše osobne podatke, razdoblje zadržavanja, u slučaju neizravnog prikupljanja izvor podataka. Istodobno, imate pravo na pristup podacima koje čuvamo o Vama te kopiju dijela ili svih.

(ii) Pravo na ispravak

Ukoliko smatrate da su neki osobni podaci netočni ili ih je nužno ažurirati imate pravo u bilo kojem trenutku tražiti ispravak ili uklanjanje.

(iii) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka koje Društvo čuva o vama ukoliko:

 • osobni podaci nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni
 • povukli ste privolu kao osnovu prikupljanja i obrade
 • nezakonita obrada
 • brisanje je u skladu s pravnom obvezom Društva koja proizlazi iz nacionalnog prava ili prava Unije
 • uložili ste prigovor (članak 21. Uredbe), a ne postoji jači legitimni interes

(iv) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo na ograničenje obrade ukoliko:

 • osporavate točnost osobnih podataka, u razdoblju u kojem se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti istih;
 • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • Društvo više ne treba osobne podatke, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrana pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor (članak 21. Uredbe) te čekate potvrdu je li isto nadilazi legitimne interese.

(v) Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor glede bilo koje obrade Vaših osobnih podataka. Društvo više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Možete se obratiti za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje Vaših prava na zaštitu osobnih podataka na sljedeći e-mail: webshop@kupaona.hr. Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u zakonskom roku od 30 dana.

(vi) Pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade

Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili na ugovoru ili se provodi automatiziranim putem.

7. Čuvanje osobnih podataka

Društvo ne pohranjuje ili obrađuje Vaše osobne podatke duže od onoga što je potrebno radi ispunjavanja svrhe obrade Vaših osobnih podataka navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti ili u skladu sa bilo kojom našom zakonskom obvezom.

Stoga, Vaše osobne podatke brišemo odmah po povlačenju privole odnosno čim je to prije moguće po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.